Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1: AANBIEDINGEN
De aanbiedingen van TEKNO-LAM S.A. komen altijd overeen onder voorbehoud en zonder verplichting van haar kant wat betreft de beschikbaarheid van het materiaal en de evolutie van de prijzen.
Deze kunnen worden gewijzigd tot het sluiten van het contract tussen partijen.

Artikel 2: BESTELLINGEN
2.1. De "vaste bestelling" van de koper is alleen perfect na aanvaarding door TEKNO-LAM S.A. Tijdens deze aanvaarding wordt het contract tussen partijen gesloten. De bestelling is onherroepelijk voor de koper en kan op geen enkele manier door hem worden geannuleerd, zelfs vóór aanvaarding door TEKNO-LAM S.A.
2.2. De koper betaalt op het moment van de bestelling 30% van de totale prijs daarvan.
2.3. Opslagkosten:
Als de bestelling niet binnen 3 maanden wordt verwijderd, worden de maandelijkse opslagkosten aan de klant in rekening gebracht. Het bedrag van deze kosten wordt als volgt vastgesteld:
Bestelwaarde ≤ 500 €: 120 € / maand;
Bestelwaarde > € 501 ≤ € 1500: € 250 / maand;
Bestelwaarde > 1501 €: 400 € / maand.
Bovendien zal een factuur van 40% van de waarde van de bestelling worden uitgegeven.

Artikel 3: LEVERING
3.1. Levertijd:
Levertijden worden door TEKNO-LAM S.A. als indicatie gegeven. Ze zijn niet verplicht en hun niet-naleving geeft geen recht op compensatie of beëindiging van de bestelling. De koper is verplicht te aanvaarden dat zijn bestelling in verschillende expedities wordt afgeleverd.
3.2. Levering:
Het transport van de goederen is de verantwoordelijkheid van de klant. Verzendkosten zijn voor rekening van de klant.
3.3. Weigering van levering:
In geval van weigering van de levering van het object van zijn bestelling of van de niet-uitvoering hiervan door de schuld van de koper, zal deze laatste aan TEKNO-LAM SA een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 40% van de prijs markt als een forfaitaire som en onherleidbare oplossing (minnelijke of gerechtelijke). Deze vergoeding kan echter groter zijn dan 40% als de schade die TEKNO-LAM S.A. heeft geleden groter is dan dit bedrag.

Artikel 4: PRIJS
TEKNO-LAM S.A. prijzen zijn voor goederen, genomen in TEKNO-LAM S.A. winkels, transportkosten, belastingen en verzekeringen niet inbegrepen.

Artikel 5: BETALING
5.1. Facturen zijn contant betaalbaar.
5.2. De levering van concepten, wissels of de acceptatie van gedeeltelijke betalingen werkt niet als novatie.
5.3. In het geval van gedeeltelijke betalingen of in termijnen, maakt de niet-betaling op een van de vervaldatums het bestaande saldo voor lopende transacties tussen dezelfde partijen.
5.4. Elk bedrag dat niet op de vervaldag wordt betaald, is van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving met een rente van 1% per maand.
5.5. Bovendien worden facturen bij niet-betaling op de vervaldag automatisch verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% als conventionele schadevergoeding met een minimum van € 75 en ongeacht de vertragingsrente.

Artikel 6: EIGENDOM
De verkochte goederen blijven eigendom van TEKNO-LAM S.A. tot volledige betaling door de koper.
De koper verbindt zich er ook toe de goederen niet te vervreemden zolang deze niet volledig is betaald.
TEKNO-LAM S.A. kan op elk moment onbetaalde goederen terugnemen.

Artikel 7: GESCHILLEN
Elk geschil met betrekking tot de verkoop moet binnen acht dagen na de levering van de goederen schriftelijk gemotiveerd en geadviseerd worden aan TEKNO-LAM S.A. Retourzendingen worden niet geaccepteerd zonder voorafgaande toestemming van TEKNO-LAM S.A.

Artikel 8: GARANTIE EN VERANTWOORDELIJKHEID
TEKNO-LAM S.A. garandeert de goederen tegen constructie- en materiaalfouten gedurende een jaar vanaf levering.
In geval van erkende ondeugd behoudt TEKNO-LAM S.A. zich het recht voor om de apparatuur te repareren of opnieuw uit te voeren met uitsluiting van enige schade en rente.
Deze periode kan echter worden verkort in het geval en voor zover de door haar eigen leverancier aan TEKNO-LAM S.A. verleende garantie korter is dan een jaar.
Deze garantie is beperkt tot de vervangingskosten van onderdelen die door TEKNO-LAM S.A. defect zijn bevonden zonder andere verplichtingen.

Artikel 9: INTERPRETATIE
In geval van betwisting over de interpretatie van deze algemene verkoopvoorwaarden, is de referentietekst die in het Frans geschreven.
Artikel 10: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
Elk geschil is onderworpen aan de Belgische wetgeving.
Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.VOORWAARDEN GEGEVENS VERKOOP: